3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آزمایشگاه فضایی چین به زودی به زمین می افتد. دانشمندان پیش بینی کجا.

واشنگتن nbsp چین ایستگاه فضایی 5 ایستگاه فضایی Tiangong 1 به زودی از فضا سقوط خواهد کرد و پیش بینی می شود که در جهت عمومی به پیش برود. برای Tiangong 1 بی قید و شرط 1 در سال 2011 به عنوان اولین آزمایشگاه فضایی چین، نمونه اولیه برای آنچه که کشور امیدوار بود در نهایت یک ایستگاه فضایی دائمی است. حدود پنج سال طول کشید تا زمین را بچرخاند و به عنوان پایه ای برای سه ماموریت دو مجهز به یک مأموریت برای اداره فضایی ملی چینی در سپتامبر 2016، اما مقامات چینی اعلام کردند که کنترل ایستگاه را از دست داده اند. تیا