3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بودجه تصویب شده در لک صباح با رای دادن در میان اعتراضات مخالف

دهلی نو نیویورک دولت امروز بودجه سال مالی را که از اول آوریل آغاز شده بود در لک صبحا بدون بحث با استفاده از پروسه گیوتین به کار گرفت زیرا اپوزیسیون کار را برای روز هشتم رونق بخشید. آرون جالیت، مالی سال 2018 را که شامل پیشنهادات مالیاتی بودجه پنجم و نهایی او و همچنین لایحه تخصیص بودجه ای که جزئیات مربوط به بخش های مختلف را در اختیار آنها قرار می دهد در میان شعارهایی که مخالف مخالفت می کنند، صورت می گیرد. صورتحساب ها توسط رای رای دادن تصویب شد. حکم BJP به رهبری NDA، اکثریت مطلق را در مجلس نمایندگان پایین آورده است.