3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

در حال حاضر، آزمون عملی برای گواهینامه رانندگی در دهلیس فیلمبرداری خواهد شد

New Delhi nbsp دولت AAP تصمیم گرفته است که از تست عملی برای گواهینامه های وسایل نقلیه موتور استفاده کند تا شفافیت بیشتری در روند صدور مجوز های رانندگی ایجاد شود. دادگاه عالی دهلی نو امروز مطلع شد. دولت دهلی به دادگاه ریاست قوه قضایی گفت: گیتا میتال و دادگستری C هاری شانکار، کل تمرین امروزه در تمام ادارات حمل و نقل 13 منطقه حمل و نقل آغاز شده است و یک نمایندگی برای ضبط ویدیو منصوب شده است. اداره حمل و نقل همچنین دادگاه عالی داد که ویدیو تست های رانندگی بارگذاری می شود o