3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

محمد شامی آماده گفتگو و حل مسئله با همسر حسین جهان است

کریکتینای هند، محمد شامی، خود را در مرکز اختلافات گسترده ای قرار داده است که پس از یک سری از اتهاماتی که توسط همسرش حسین جهان انجام شده است، همسرش شکایت پلیس در کلکته را مطرح کرد و او را متهم به خشونت خانگی و زنا دانست و سپس به اتهامات مربوط به هفت فصل از جمله قتل علیه شامی محکوم شد 28 ساله که همه اتهامات را تا کنون در روز یکشنبه رد کرده است اعلام کرد که آماده است تا با همسرش صحبت کند و این مسئله را به نفع دختر خود حل کند اگر این موضوع را با گفتن چیزی نمی تواند بهتر از آن باشد فقط پچ کردن خواهد شد