3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پزشکان از این کشور خواستار حقوق پایین هستند. در اینجا چرا

در یک حرکت که تنها می تواند به عنوان صدها پزشکان کانادایی در کبک تعریف شود، معترضان نسبت به افزایش حقوقشان می گویند که در حال حاضر پول زیادی را به دست آورده اند. روز چهارشنبه بعد از ظهر بیش از 700 پزشک متخصص و دانشجوی پزشکی از استان کانادایی تقاضای آنلاین را امضا کردند به دلیل افزایش حقوق آنها لغو می شود گروهی به نام Medecins Quebecois Pour le Regime MQRP که نماینده پزشکان و طرفداران بهداشت عمومی در کبک می باشد، روز 25 فوریه را اعلام کردند. پزشکان کبک که در یک سیستم عمومی قوی معتقد هستند مخالفت با افزایش حقوق و دستمزد اخیر