عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت اول)

عملکرد سیستم فن و قطعات بکار رفته در خودروی سوزوکی(قسمت اول)

در ابتدا با بازکردن سوئیچ ecm اطلاعات مربوط به دمای آب را از سنسور ECT دریافت می کند و در دمای معین دستور راه اندازی فن را به رله ها صادر می کند.

با تحریک رله ها عملکرد سیستم فن در سه دور (کند، میانی و تند ) در دمای های مشخص آغاز می شود.

بین خودور سوزوکی 2000 و 2400 حدود 5 درجه سانتیگراد اختلاف دما در برنامه ECM وجود دارد.

پس از گرم شدن خودور و رسیدن دما یآب به دمای مشخص شده با وجود برق مستقیم و بعد سوئیچبر روی رله های فن، سیستم به فرمانECM شروع به کار می کند که در اینجا به بررسی مسیر برق رسانی در دور های کند و میانی و تند می پردازیم.

نکته:

در خودرو کیزاشی رله های فن در داخل جعبه فیوز موتور می باشد ولی در خودروی سوزوکی ویتارا به صورت مجزا در داخل موتور پشت چراغ سمت راننده در داخل جعبه ای قرار گرفته اند.

نقشه برق فن ها و رله های فن:

به طور کلی :

برق+ تحریک رله ها از سوئیچ -جعبه فیوز شماره 3 (داخل اطاق) {فیوز شماره15A-32} -به پایه های شماره 5 رله های 1و2وشماره 3 فن ها.

لازم به ذکر است منفی تحریک رله ها از ECM به ترتیب برای راه اندازی دور کند پایه 46ECM  ودور میانی ابتدا پایه 47 و46 , ECM و سپس پایه 48ECM و دور تند پایه 48 و47 و46 ECM از کانکتور E23 ارسال می گردد.

(لازم به ذکر است هرکانکتورECM دارای 60 پایه می باشد و کانکتور E23 در سمت چپ دسته سیم قرار می گیرد)

نقشه برق فن ها و رله های فن (دور کند فن ها)

عملکرد سیستم فن و قطعات به کار رفته در سیستم فن 206.

قطعات الکتریکی بکار رفته در سیستم فن در این خودرو عبارتند از:BM34 (جعبه فیوز موتور) – ECU – سنسور دمای آب – دو عدد رله فن – مقاومت فن واقع در جلوی رادیاتور بر روی سینی فن – موتور فن .

در این خودرو از یک عدد موتور فن استفاده شده است لازم به ذکر است یکی از نقاط ضعف سیستم های تک فن این است که در هنگام بروز ایراداتی از قبیل گیر کردن موتور فن به صورت مکانیکی و یا در هنگام بروز تصادفات از ناحیه جلوی خودرو می تواند منجر به سوختن فیوز مربوطه ویا مقاومت ودر نهایت خود موتور فن گردد و درخودروهایی که دارای دو عدد موتور فن می باشند اگر یکی از آنها به هر نحوی دچار گیر مکانیکی گردد دیگری با دور تند شروع به کار می کند و درنتیجه مالک خودرو می تواند در شرایط خاص خودرو را به نزدیک ترین نمایندگی برساند تا رفع عیب گردد.

دور کند (مدار سری)

پس از دریافت اطلاعات سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دور کند فن،ECU موتور باراسال بدنه ای به رله A(رله بالایی) آن را تحریک می نماید برق اصلی و تحریک مثبت این رله از BM34 (مدول1 و مدول2) تامین می گردد با تحریک شدن رله برق خروجی به مقاومت و در نهایت به موتور فن می رسد وفن با دور کند شروع به کار می کند.

دور تند(مدار موازی)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دورتند فن، ECU  موتور با ارسال بدن های به رله B (رله پایینی) آن را تحریک می نماید برق اصلی و تحریک مثبت این رله از BM34 (مدول 1 و مدول 2) تامین می گردد با تحریک شدن رله برق خروجی به موتور فن می رسد و فن با دور تند شروع به کار می کند.

(مسیر دور تند به صورت نقطه چین در نقشه مشخص شده )

نکته:

  • برق مثبت سیم پیچ رله A از مدول 2-BM34 فیوز شماره F8 تامین می گردد و برق تغذیه ECU نیز از همین فیوز تامین می گردد بنابراین یکی از دلایل سوختن این فیوز که می تواند منجر به خاموش شدن ویا روشن نشدن این خودرو گردد اتصال کوتاه شدن این رله می باشد.
  • برق مثبت سیم پیچ رله B از مدول 2-BM34 فیوز شماره F1 , و برق مثبت چراغ دنده عقب نیز از همین فیوز تامین می گردد. بنابراین اتصال کوتاه شدن چراغ دنده عقب می تواند باعث سوختن این فیوز ویا از کار افتادن دور تند فن گردد.

آیا باقطعاتی که در راه اندازی سیستم فن نقش دارندآشنا هستید؟؟؟

1- سنسور دمای آب: درپشت سر سیلندر ویا جلوی آن در مسیر جریان آب قرارگرفته است. دو نوع سنسور دمای آب وجود دارد،سر قهوه ای (PTC) که تحت فرمان کنترل یونیت فن می باشد ویا سرسبز(NTC) که تحت فرمان ECU انژکتور می باشد . در ادامه توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

2- کنترل یونیت فن: در سمت چپ شاسی ،پشت چراغ راننده قرار گرفته و وظیفه آن ، دریافت اندازه دمای آب از سنسورPTC (سر قهوه ای) و سپس ارسال منفی به رله ها جهت راه اندازی موتور فن می باشد.

3- رله فن:برروی دیاق سینی جلو، پشت جلو پنجره قرار گرفته و وظیفه آن دریافت منفی از یونیت فن یا ECU و سپس ارسال برق خروجی به موتور فن ها می باشد.

4- دو عدد موتور فن:که در قسمت پایین دیاق سینی جلو قرار گرفته اند وبا شروع به کار کردن این موتور فن ها پروانه های متصل به آنها نیز شروع به چرخش می نمایند. پروانه فن ها به دو صورت پیچی و خاری می باشند و نوع پیچی آن از سمت چپ بسته می شود.

5- جعبه فیوز کالسکه ای:واقع برروی گلگیر سمت راننده از سمت داخل است که وظیفه آن تقسیم برق می باشد و پس از باطری برق رسانی به تمام نقاط از جمله سوییچ و کلیه قطعاتی که نیاز به برق مستقیم دارند را انجام می دهند.با روشن شدن موتور و بالا رفتن دمای آب در حد آستانه اول و دوم با اعلام سنسور دمای آب دستور راه اندازی فن دور کند یا تند فن از طریق ECU موتور ویا یونیت فن صادر می گردد . نحوه عملکرد سیستم فن در خودرو های تولید داخل به دو صورت سری و موازی می باشد.

مدار سری

مصرف کننده ها در مدار سری به صورت خطی یا پشت سر هم قرار گرفته به طوری که قطع شدن یکی از آنها باعث از کار افتادن دیگری می شود.در این مدار ولتاژ ها با هم جمع می شوند ولی شدت جریان ها برابرند یعنی هنگامی که از باتری 12 ولتی استفاده می شود باید مجموع ولتاژ مصرف کننده هایی که در مسیر قرار می گیرند 12 ولت باشد.

لازم به ذکر است دور کند سیستم فن به صورت مدار سری می باشد.

مدار موازی

مصرف کننده ها در مدار موازی به موازات هم (به صورت جداگانه) قار گرفته بوریکه قطع شدن یکی تاثیری در بقیه ندارد. دراین مدار شدت جریانها با هم جمع می شوند ولی ولتاژها برابرند یعنی هنگامی که از باتری 12 ولتی استفاده می شود هر کدام از مصرف کننده ها به صورت جداگانه با ولتاژ 12 ولتی شروع به فعالیت می نماید.

لازم به ذکر است دور تند سیستم فن به صورت مدار موازی می باشد.

دور کند (مدار سری)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسنور دمای آب مبنی بر عملکرد دور کند فن،ECU(یونیت) با ارسال بدنه ای به رله A (سمت راننده) آنرا تحریک می نماید برق های مثبت این رله از جعبه تقسیم برق (کالسکه ای) تامین می گردد و پس از تحریک رله، برق خروجی به موتور فن A(سمت راننده) رسیده و پس از آن به رلهC (سمت شاگرد) و درنهایت به موتور B دارای منفی دائم می باشد مدار کامل می گردد لازم به ذکر است ولتاژ مصرفی هر کدام از موتور فنها در دور کند 6 ولت می باشد.

دور تند(مدار موازی)

پس از دریافت اطلاعات از طرف سنسور دمای آب مبنی بر عملکرد دور تند فن،ECU(یونیت) با ارسال بدنه به رله های AوBوC آنها را تحریک می نماید برق مثبت این رله ها از جعبه تقسیم برق (کالسکه ای) و جعبه فیوز اصلی تامین می گردد پس از تحریک رله ها برق خروجی به موتور فنA (سمت راننده) و موتور فنB (سمت شاگرد ) می رسد لازم به ذکر است که ولتاژ مصرفی هرکدام از موتور فن ها در دور تند 12 ولت می باشد.

لیست امداد خودرو های موجود در تهران

ردیف شعبه های امداد خودرو تهران
1 امداد خودرو صد دستگاه    /یدک کش خودروی صد دستگاه
2 امداد خودرو 13 آبان   / ید کش خودروی 13 آبان
3 امداد خودروی پانزده خرداد / ید کش خودروی پانزده خرداد
4 امداد خودروی 16 آذر / ید کش خودروی 16 آذر
5 امداد خودروی 17 شهریور/ ید کش خودروی  17 شهریور
6 امداد خودروی چهار صد دستگاه/ ید کش خودروی چهار صد دستگاه
7 امداد خودروی هفت تیر/ ید کش خودروی هفت تیر
8 امداد خودروی مرادآباد/ ید کش خودروی مرادآباد
9 امداد خودروی آبک/ ید کش خودروی آبک
10 امداد خودروی عباسی/ ید کش خودروی عباسی
11 امداد خودروی اباذر/ ید کش خودروی اباذر
12 امداد خودروی عباس آباد/ ید کش خودروی عباس آباد
13 امداد خودروی عباسیه/ ید کش خودروی عباسیه
14 امداد خودروی آبدانان/ ید کش خودروی آبدانان
15 امداد خودروی  امامزاده عبدا…/ ید کش خودروی امامزاده عبدا…
16 امداد خودروی سازمان آب/ ید کش خودروی سازمان آب
17 امداد خودروی دبستان/ ید کش خودروی دبستان
18 امداد خودروی ابو سعید/ ید کش خودروی ابو سعید
19 امداد خودروی ابوذر/ ید کش خودروی ابوذر
20 امداد خودروی افراسیابی/ ید کش خودروی افراسیابی
21 امداد خودروی افسریه/ ید کش خودروی افسریه
22 امداد خودروی آگاهی/ ید کش خودروی آگاهی
23 امداد خودروی اقدسیه/ ید کش خودروی اقدسیه
24 امداد خودروی آهنگ/ ید کش خودروی آهنگ
25 امداد خودروی آهنگران/ ید کش خودروی آهنگران
26 امداد خودروی اهر/ ید کش خودروی اهر
27 امداد خودروی هلال احمر/ ید کش خودروی هلال احمر
28 امداد خودروی احتشامیه/ ید کش خودروی  احتشامیه
29 امداد خودروی عجب شیر/ ید کش خودروی عجب شیر
30 امداد خودروی آجودانیه/ ید کش خودروی آجودانیه
31 امداد خودروی باکری/ ید کش خودروی باکری
32 امداد خودروی البرز/ ید کش خودروی البرز
33 امداد خودروی اتوبان امام علی/ ید کش خودروی اتوبان امام علی
34 امداد خودروی علی آباد/ ید کش خودروی علی آباد
35 امداد خودروی المهدی/ ید کش خودروی المهدی
36 امداد خودروی امانیه/ ید کش خودروی امانیه
37 امداد خودروی امین حضور/ ید کش خودروی امین حضور
38 امداد خودروی امیر آباد/ ید کش خودروی امیر آباد
39 امداد خودروی امیریه/ ید کش خودروی امیریه
40 امداد خودروی امجدیه خاقانی/ ید کش خودروی امجدیه خاقانی
41 امداد خودروی انبار نفت/ ید کش خودروی انبار نفت
42 امداد خودروی اندرزگو/ ید کش خودروی اندرزگو
43 امداد خودروی شهرک اندیشه/ ید کش خودروی شهرک اندیشه
44 امداد خودروی شهرک آپادانا/ ید کش خودروی شهرک آپادانا
45 امداد خودروی اراج/ ید کش خودروی اراج
46 امداد خودروی آران و بیدگل/ ید کش خودروی آران و بیدگل
47 امداد خودروی آرارات/ ید کش خودروی آرارات
48 امداد خودروی مقدس اردبیلی/ ید کش خودروی مقدس اردبیلی
49 امداد خودروی اردبیل/ ید کش خودروی اردبیل
50 امداد خودروی اردل/ ید کش خودروی اردل
51 امداد خودروی اردستان/ ید کش خودروی اردستان
52 امداد خودروی آرژانتین/ ید کش خودروی آرژانتین
53 امداد خودروی آریا شهر(صادقیه)/ ید کش خودروی آریا شهر(صادقیه)
54 امداد خودروی ارامنه/ ید کش خودروی ارامنه
55 امداد خودروی بلوار ارتش/ ید کش خودروی بلوار ارتش
56 امداد خودروی اسد آباد/ ید کش خودروی اسد آباد
57 امداد خودروی شهید اسدی/ ید کش خودروی شهید اسدی
58 امداد خودروی عسلویه/ ید کش خودروی عسلویه
59 امداد خودروی امامزاده حسن/ ید کش خودروی امامزاده حسن
60 امداد خودروی آسمانها/ ید کش خودروی  آسمانها
61 امداد خودروی اشرفی اصفهانی/ ید کش خودروی اشرفی اصفهانی
62 امداد خودروی اشتهارد/ ید کش خودروی  اشتهارد
63 امداد خودروی آشتیانی/ ید کش خودروی آشتیانی
64 امداد خودروی اتابک/ ید کش خودروی اتابک
65 امداد خودروی ایوانک/ ید کش خودروی ایوانک
66 امداد خودروی آذربایجان/ ید کش خودروی آذربایجان
67 امداد خودروی آذر شهر/ ید کش خودروی آذر شهر
68 امداد خودروی آذری/ ید کش خودروی آذری
69 امداد خودروی ازگل/ ید کش خودروی ازگل
70 امداد خودروی شهرک آزمایش/ ید کش خودروی شهرک آزمایش
71 امداد خودروی اتوبان بابایی/ ید کش خودروی اتوبان بابایی
72 امداد خودروی اتوبان باقری/ ید کش خودروی اتوبان باقری
73 امداد خودروی شهرک شهید باقری/ ید کش خودروی شهرک شهید باقری
74 امداد خودروی بهاباد/ ید کش خودروی بهاباد
75 امداد خودروی بدره/ ید کش خودروی بدره
76 امداد خودروی بهار/ ید کش خودروی بهار
77 امداد خودروی بهاران/ ید کش خودروی بهاران
78 امداد خودروی بهارستان/ ید کش خودروی بهارستان
79 امداد خودروی بهبهان/ ید کش خودروی بهبهان
80 امداد خودروی شیخ بهائی/ ید کش خودروی شیخ بهائی
81 امداد خودروی بهمنیار/ ید کش خودروی بهمنیار
82 امداد خودروی شهرک 22 بهمن/ ید کش خودروی شهرک 22 بهمن
83 امداد خودروی بهرمان/ ید کش خودروی بهرمان
84 امداد خودروی باخرز/ ید کش خودروی باخرز
85 امداد خودروی برخوار/ ید کش خودروی  برخوار
86 امداد خودروی باروت کوبی/ ید کش خودروی باروت کوبی
87 امداد خودروی باشگاه نفت/ ید کش خودروی باشگاه نفت
88 امداد خودروی شهرک بعثت/ ید کش خودروی شهرک بعثت
90 امداد خودروی بهبودی/ ید کش خودروی بهبودی
91 امداد خودروی لاله زار نو/ ید کش خودروی لاله زار نو
92 امداد خودروی بهداشت/ ید کش خودروی بهداشت
93 امداد خودروی بریانک/ ید کش خودروی بریانک
94 امداد خودروی بیله سوار/ ید کش خودروی بیله سوار
95 امداد خودروی کوی بیمه/ ید کش خودروی کوی بیمه
96 امداد خودروی بینالود/ ید کش خودروی بینالود
97 امداد خودروی بیرجند/ ید کش خودروی بیرجند
98 امداد خودروی بجنورد/ ید کش خودروی بجنورد
99 امداد خودروی حصار بوعلی/ ید کش خودروی حصار بوعلی
100 امداد خودروی بوکان/ ید کش خودروی بوکان
101 امداد خودروی بولیوار/ ید کش خودروی بولیوار
102 امداد خودروی بلورسازی/ ید کش خودروی بلورسازی
103 امداد خودروی بهشهر/ ید کش خودروی بهشهر
104 امداد خودروی بوشهر/ ید کش خودروی بوشهر
105 امداد خودروی چادگان/ ید کش خودروی چادگان
106 امداد خودروی چالدران/ ید کش خودروی چالدران
107 امداد خودروی جرداول/ ید کش خودروی جرداول
108 امداد خودروی هفت چنار/ ید کش خودروی هفت چنار
109 امداد خودروی چیتگر/ ید کش خودروی چیتگر
110 امداد خودروی چیذر/ ید کش خودروی چیذر
111 امداد خودروی دامپزشکی/ ید کش خودروی دامپزشکی
112 امداد خودروی شهرک صنعتی شریف/ ید کش خودروی شهرک صنعتی شریف
113 امداد خودروی دربند/ ید کش خودروی دربند
114 امداد خودروی دشتستان/ ید کش خودروی دشتستان
115 امداد خودروی داورزن/ ید کش خودروی داورزن
116 امداد خودروی داودیه/ ید کش خودروی داودیه
117 امداد خودروی دهقان/ ید کش خودروی دهقان
118 امداد خودروی جماران/ ید کش خودروی جماران
119 امداد خودروی دولت آباد/ ید کش خودروی  دولت آباد
120 امداد خودروی شهید دست غیب/ ید کش خودروی شهید دست غیب
121 امداد خودروی اجاره دار/ ید کش خودروی اجاره دار

آیا از محاسبه درست هزینه های امداد خودرو آگاه هستید؟؟؟

محاسبه درست هزینه امداد خودرو براساس فرمول زیر قابل اندازه گیری است:

هزینه ناوگان  حق الزحمه ورودی

(A)پاداش راه اندازی

(B) حمل تا 10 کیلومتر

(C) هر کیلومتر مسافت طی شده (بیش از 10 کیلومتر)

(D)هر کیلومتر حمل (بیش از 10 کیلومتر)

توقف به ازای هر ساعت(I)

نیسان امدادی سواری امدادی موتور امدادی210.000 145000 230.000 9.000 120.000

خودرو سوار 650.000 0 0 9.500 14.000 150.000 *کلیه قیمت ها به ریال است

روش محاسبه قیمت فروش خدمات

F:میزان مسافت طی شده اجرت حمل زیر 10 کیلومتر( I * J ) + C + A =

اجرت حمل بالای 10 کیلومتر( I * J ) + [E * (G -10) ]+ [D *( F-10) ] + C + A =

اجرت راه اندازیH+ ( TM* Ø )+ [D* (F-10) ]+ B + A =

G: میزان مسافت حمل

H: هزینه قطعه

TM: مدت زمان انجام کار

Ø:نرخ اجرت ساعتی امداد خودرو

J:بالای نیم ساعت میزان توقف

*در شب و ایام تعطیل 20 درصد به نرخ فوق اضافه می شود.

*هزینه توقف تا نیم ساعت محاسبه نمی گردد وبا گذشت نیم ساعت از ابتدای توقف محاسبه می گردد.

درصورتی که خودرو دارای گارانتی باشد هزینه امداد بدین صورت است که در گارانتی اولیه، امداد خودرو این تعهد را دارد که هنگام وقوع هر گونه ایراد ناشی از کیفیت نامطلوب مواد و یا فرآیند نا مناسب ساخت محصول خود، تحت شرایط وزمانی خاص ، جهت رفع آن چه از طریق تعمیر و چه از طریق تعویض قطعات اقدام نماید. وقتی که این اتفاق می افتد، کلیه هزینه ها به عهده تولید کننده محصول است.

تعهدات کارت گارانتی امداد خودرو :

هزینه اجرت تعویض یا تعمیر قطعه  –  قیمت قطعات تعویضی وهزینه های جانبی

برای استفاده از خدمات کارت گارانتی  شرایط زیرمورد نیاز می باشد:

خودرو در محدوده زمانی و کیلومتری معتبر برای دوره گارانتی باشد.   –  داشتن کارت هوشمند خودرو

بررسی وضعیت سرویس اولیه مطابق با شرایط

در این موارد کارت گارانتی شمانل خودرو نمی شود:

عبور سن خودرو از شرط ماه  کارت گارانتی وعبور مسافت پیموده شده توسط خودرو از شرط کیلومترکارت گارانتی

دستکاری در سیستم کیلومتر شمار خودرو های مزایده ای استفاده از مواد مصرفی (روغن،گاز کولر، فیلترو…) وقطعات غیر استاندارد(قطعات تامین سشده از منابعی که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشند).

اعمال بار یا فشار بیش از حد مجاز به خودرو یا هریک از قطعات خودرو  -شرایط نگهداری نامناسب

بی توجهی به آلارم هشدار دهنده خودرو مانند آمپر آب -هرگونه تغییر یا دستکاری در قطعات خودرو که موجب تغییر شرایط کار و اعمال بار بیش از استاندارد به خودرو گردد.  – هرگونه تعمیرات در مراکز تعمیر غیر از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک  – تصادفات ،بلایای طبیعی و هرگونه تخریب با عامل بیرونی.

 

با عملگر های خودرو و وظایف آنها آشنا هستید؟؟؟(قسمت سوم)

گرمکن سنسور اکسیژن ها:

بازه حرارت ایجاد شده در اگزوز معمولا 300 تا 850 درجه سانتیگراد میباشد وسنسور اکسیژن طوری طراحی و ساخته می شود که در این دما بهترین عملکرد را داشته باشد در نتیجه این سنسور در زمانیکه موتور سرد است عملکرد مطلوبی نخواهد داشت بنابراین از یک المنت گرمکن جهت گرم کردن این سنسور در زمان سرد بودن موتور استفاده شده است تا با استفاده از جریان برق در مدت زمان 20 تا 30 ثانیه سنسور اکسیژن را به دمای مناسب جهت عملکرد صحیح آن برساند.

المنت گرمکن سنسور اکسیژن از یک طرف با دریافت برق از رله دوبل و ازطرف دیگر با دریافت منفی از طرف ecu این وظیفه را به دستور ECU انجام خواهد داد.یعنیECU با توجه به دمای موتور مدار الکتریکی گرمکن را قطع یا وصل می نماید.

البته در بعضی از سنسور های اکسیژن از المنت گرمکن از نوع مقاومت PTC استفاده شده است که دیگر نیازی به ارتباط با ECU ندارد وبا گرم شدن سنسور مقاومت آن افزایش پیدا کرده و درنتیجه جریان عبوری از آن کاهش می یابد.

خرابی گرمکن سنسور اکسیژن ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد و معمولا با خرابی آن چراغ چک نیز روشن می گردد.

1- المنت گرمکن قطع شود که در این صورت در زمان سرد بودن موتور سنسور اکسیژن به دمای مطلوب نرسیده و تا زمان گرم شدن موتور عملکرد مناسبی نخواهد داشت درنتیجه بد کار کردن موتور در زمان سرد بودنش را مشاهده خواهیم کرد. همچنین در بعضی از خودرو ها در شروع حرکت موتورخاموش می کند.

2- اتصالل کوتاه شدن المنت گرمکن که باعث می شود فیوز مربوط به آن بسوزد و در بعضی از خودرو ها که فیوز گرمکن باا قسمت های دیگری مانند ایموبلایزر مشترک است خودور پس از خاموش کردن دیگر روشن نشود.

توسط اهم متر می توان هریک از حالت های بالا را بررسی نماییم.

گرمکن دریچه گاز:

از یک المنت تشکیل شده که از یک طرف برق مثبت را از رله دوبل دریافت کرده و از طرف دیگر با دریافت منفی از طرف ECU وظیفه گرم کردن هوزینگ دریچه گاز را به عهده دارد تا در مواقعی که هوا سرد است از برفک زدن و یخ زدگی پولکی دریچه گاز و سر استپر موتور جلوگیری کند تا عملکرد این اجزاء و روشن شدن موتور دچار مشکل نگردد.

رله های فن:

رله قطعه ای است که به وسیله آن می توان مدارات الکتریکی مصرف کننده هخایی که نیاز به برق با شدت جریان بالا دارند (مانند موتور فن ها)را توسط یک مدار الکتریکی با شدت جریان ضعیف کنترل (قطع یا وصل) نمود. بدین ترتیب ECU یا کنترل یونیت فن دستور قطع و وصل رله ها را می دهند و درنتیجه آن رله های فن مدارات الکتریکی مربوط به فن دور کند یا تند را قطع و وصل می نمایند.

خرابی رله های فن باعث عدم عملکرد فن ها در دور کند یا تند شده و یا یکسره کار کردن آنها پس از خاموش کردن خودرو می شود.

شیر برقی مخزن گاز:

از این شیر برقی جهت قطع و وصل جریان خروجی از مخزن گاز استفاده می شود و تشکیل شده از یک سیم پیچ (بوبین) و یک هسته بوبین ویک فنر و به این شکل عمل می کند که سیم پیچ آن با دریافت برق رله دوبل از یک طرف و دریافت منفی ECU گاز از طرف دیگر با نیروی الکترومغناطیسی هسته بوبین را حرکت داده تا مسیر عبور گاز به سمت رگلاتور باز شود و با قطع منفی ECU نیروی فنر هسته بوبین را به سرجای خود بر می گرداند و مسیر گاز بسته می شود.

درصورت بروز نشتی در مدار فشار قوی گاز یعنی از مخزن گاز تا رگلاتور گازECU توسط این شیر برقی مسیر خروج گاز از مخزن را می بندد.

شیر برقی رگلاتور گاز:

این شیر برقی نیز عملکردی مشابه با شیر برقی مخزن گاز دارد و مسیر خروج گاز از رگلاتور را به دستور ECU باز و بست مینماید.

در صورت بروز هر گونه نشتی یا افزایش فشار در مسیر فشار ضعیف گاز یعنی از زگلاتور گاز تا سوخت گازECU توسط این شیر برقی مسیر خروج گاز از رگلاتور گاز را می بندد.

شیر برقی CVVT:

این شیربرقی به دستور ECU مدارات روغن مربوط به کانال های روغن چرخ دنده CVVT را باز و بست می نماید و بدین ترتیب روغنی که از سمت ایل پمپ ارسال شده است توسط این شیر برقی به سمت کانال های روغن مربوط بهآوانس و ریتارد چرخ دنده CVVT هدایت می شود.

در صورت خرابی یا کثیفی این شیر برقی چرخ دنده CVVT درست عمل نکرده و در نتیجه تایم میل سوپاپ هوا در دورهای مختلف موتور تنظیم نمی شود و مشکلاتی مانند بد کار کردن ویا خاموش شدن موتور در دور آرام ، دیر روشن شدن موتور ویا صدای غیر عادی در هنگام افزایش دور موتور رت خواهیم داشت و چراغ چک روشن شده و دستگاه عیب یاب ایراد شیر برقی CVVT یا تایم میل سوپاپ هوا یا تایم چرخ دنده تریگر ویا عدم تطبیق سنسور دور موتور و سنسور میل سوپاپ را نشان می دهد.

با عملگر های خودرو و وظایف آنها آشنا هستید؟؟؟(قسمت دوم)

کوئل دوبل:

این عملگر به دستورecu وبا توجه به اطلاعات سنسور دور موتور وظیفه ایجاد جرقه بر روی شمع های موتور را به عهده دارد و تشکیل شده است از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه که میتوان با قطع و وصل جریان برق ولتاژ پایین در سیم پیچ اولیه جریان برقی با ولتاژ بالا را در سیم پیچ ثانویه ایجاد کرد. برای تست اهمی کوئل باید بین دو سر سیم پیچ های اولیه مقاومتی حدود 0.5 تا1.5 اهم و بین دوسر سیم پیچ های ثانویه مقاومتی حدود7.35 کیلو اهم را داشته باشیم. اگر در هریک از انها مقاومت بی نهایت را داشته باشیم یعنی سیم پیچ مربوطه سوخته است.دربعضی از خودروها برای اینکه جرقه سر شمع ها بهتر زده شود برای هرشمع یک کوئل جداگانه و بدون واسطه نصب شده است . البته این نوع کوئل ها نیز بسته به این که مدار الکتریکی آنها به صورت سری یا موازی باشد به صورت جفت و یا به صورت تک به تک جرقه سر شمع ها را ایجاد خواهند کرد.

علت سوختن کوئل معمولا دائمی شدن پالس منفیecu می باشد که باعث گرمای بیش از حد در سیم پیچ اولیه و قطع شدن آن می شود و ممکن است در این حالت ترکیدن پوسته کوئل نیز مشاهده شود. علت دیگر سوختن کوئل را می توانخرابی شمع ها یا مستهلک شدن آنها عنوان کرد که در این حالت بالا رفتن مقاومت بین الکترو.د های شمع ها باعث سوختن کوئل می شود.

استپرموتور:

استپرموتور یا موتورپله ای تشکیل شده است از تعدادی آهنربای دائمی روتور(40عدد) و تعدادی سیم پیچ به عنوان استاتور(50عدد) ویک سوپاپ مخروطی که انتهای شفت آنبه روتور پیچ شده است و حرکت دورانی روتور را به حرکت رفت وبرگشتی سوپاپ مخروطی تبدیل می کند این عملگر به دستورecu با دورانی بسیار دقیق در 200 گام باعث 8 میلیمتر حرکت رفت و برگشتی در سوپاپ مخروطی می شود(0.04 میلیمتر در هرگام) و از این طریق مسیر کنار گذری را که برای هوای ورودی به موتور در نظر گرفته شده است با دقت بسیار بالائی باز و بست می نماید تا دور آرام موتور را درشرایط زیر تنظیم نماید.

1- تنظیم مقدار هوای ورودی به موتور در دور آرام تا موتور در این حالت بدون گاز دادن روشن بماند.

2- ایجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور که این کار را ecu با افزایش هوای ورودی به موتور از طریق استپر موتور و همچنین افازیش پاشش انژکتور ها انجام می دهد.

3- تنظیم دور آرام موتور در زمانی که موتور به نحوی زیر بار قرار می گیرد مانند زمان استفاده از کولر یا فرمان هیدرولیک یا تجهیزات الکتریکی و

4- جلوگیری از بسته شدن سریع مسیر هوای ورودی به موتور زمانی که راننده به طور ناگهانی پای خود را از روی پدال گاز بر می دارد.

درصورت خرابی استپر موتور اجرای هریک از حالت های ذکر شده می تواند با مشکل مواجه گردد و معمولا با این ایراد مواجه هستیم که موتور در دورآرام خاموش می کند ویا موتور در محدوده دور موتور 1500 تا 2500 گاز اضافه می خورد.

دریچه گاز برقی:

این قطعه ترکیبی از یک پتانسیومتر دوبل به عنوان سنسور و یک موتور الکتریکی به عنوان عملگر است که علاوه برانجام وظایف پتانسیومتر دریچه گاز و وظایف استپر موتور وظیفه باز و بست دریچه گاز را نیز بعهده دارد.ecu با توجه به اطلاعات سنسور پدال گاز و همچنین مقدار هوای مورد نیاز جهت تامین دور آرام موتور دستورات لازم را به موتورالکتریکی دریچه گاز میدهد تا پولکی درچه گاز را به مقدار مناسب باز و بست نماید. به این ترتیب ecu همواره از میزان گشودگی دریچه گاز باخبر بوده وآن راتحت کنترل دارد. از این دریچه گاز برقی معمولا در خودرو های گیربکس اتومات ویا خودروهایی که قابلیت نصب سیستم کروز کنترل را دراند استفاده می شود تا ecu بتواند کنترل های لازم را بر روی دریچه گاز داشته باشد.

خرابی های دریچه گاز برقی می تواند باعث گاز نخوردن ویا گاز اضافه خوردن شود ویا ممکن است خرابی هایی مانند موارد ذکر شده براتی خرابی استپر موتور نیز مشاهده گردد.

شیر برقی کنیستر:

این شیر برقی از یک بوبین و یک هسته آهنی تشکیل شده است که از یک طرف از رله دوبل برق را دریافت کرده و از طرف دیگر ecu با راسال منفی دستورات لازم جهت عملکرد آن در مواقعی که موتور نیاز به سوخت غنی تری دارد (زمان سرد بودن موتور یا زمانی که موتور زیربار است) راصادر می کند. محل قرارگیری آن مابین مخزن کنیستر ومنیفولد هوا می باشد و وظیفه باز وبست اینمسیر را به عهده دارد بدین ترتیب با باز شدنآن خلاء منیفولد هوا به مخزن کنیسترانتفقال پیدا کرده وبخارت بنزینی که در مخزن کنیستر جمع شده است را به داخل منیفولد هوا میکشد . در واقع با این گار بخارت بنزینی که در باک خودرو ایجاد می شود بجای اینکه به هوای آزاد راه پیدا کند ومنجر به آلودگی هوا وخطرات و مضرات ناشی از آن شود درمخزنی ذخیره شده ودرمواقعی که موتور نیازبه سوخت غنی تری دارد موتور می شود و علاوه برافزایش توان موتور از هدر رفتن انرژی بخارت بنزین جلوگیری می شود.خرابی این شیر برقی معمولا به سه حالت دیده می شود:

1-شیر برقی بسته بماند : دراین حالت خرابی شیر برقی به دستور ecu عمل نکرده ومسیر عبور بخارات بنزین را باز نمی کند در نتیجه بخارات بنزین جمع شده درمخزن کنیستر بدون استفاده باقی مانده وپس از مدتی که مخزن کنیستر اشباع می شود از قسمتی که مخزن به هوای آزاد راه دارد به بیرون راه پیدا کرده وموجب احساس بوی بنزین از اطراف خودور و آلودگی هوا شود .البته بوی بنزین در اماکن سر پوشیده مانند پارکینگ ها بیشتر احساس میشود.

2- شیر برقی باز بماند: دراین حالت خرابی شیر برقی به دستور ECU عملنکرده ومسیر مخزن کنیستر به منیفولد هوا را نمی بندد در نتیجه مکش(خلاء) منیفولد از این طریق به مخزن کنیستر ودرنهایت به باک بنزین اعمال میشود ومنجربه بروز مشکلاتی مانند لهیدگی یا جمع شدن باک ویا انتقال بنزین باک به مخزن کنیستر و بوجود آمدن نشتی بنزین ازمخزن کنیستر شده ویا در بعضی مواقع بنزین به منیفولد هوا نیزراه پیدا کرده وباعث میشود بنزین بیش از نیاز موتور به آن وارد شده ودر نهایت موتور دچار خفگی شده و خاموش خواهد شد.

3-شیر برقی مرتبا باز و بسته شود: این حالت خرابی که بیشتر نیز دیده شده است معمولا به علت مشکل در سیم پیچ شیر برقی به وجود می آید  ودر مواقعی که ecu به شیر برقی دستور می دهد که مسیر را باز کند بوبین شیر برقی درست عمل نکرده وباعث می شود که شیر برقی مرتبا باز و بست شود وصدای غیر عادی باز وبست آندر داخل اتاق سر نشین شنیده می شود.

با عملگر های خودرو و وظایف آنها آشنا هستید؟؟؟(قسمت اول)

عملگر ها قطعاتی هستند که به دستورECU وظایف مربوط به خود را انجام داده تا بهترین عملکرد برای خودور حاصل شود. البته دستورات ECU با توجه به برنامه ریزی و اطلاعات دریافتی از سنسور ها داده می شود. در واقع در سیستم خودرو های انژکتوری سنسورها به عنوان خبر دهنده و ECU به عنوان فرمانده و عملگرها به عنوان فرمانبر می باشند. درادامه به بررسی برخی از عملگرهای مربوط به موتور خودرو خواهیم پرداخت.

رله دوبل:

رله قطعه ای است که می توان به وسیله آن وبا استفاده از یک دستور الکتریکی با شدت جریان  کم ، مدار برقی با شدت  جریان زیاد را قطع و وصل نمود.بنابراین از رله ها به عنوان واسطه ای بین ECU و عملگرها در خودرو استفاده های فراوانی شده است تا ECU بتواند بدون تحمل شدت جریان بیش از حد مدارات الکتریکی برخی از عملگر ها که با شدت جریان زیاد کار می کنند را قطع وصل نماید.

رله دوبل تشکیل شده است از دو رله که معمولا در کنار هم قرار گرفته اند و به دستور ECU پس از باز کردن سوییچ وظیفه برق رسانی به اجزاء موتور مانند پمپ بنزین و انژکتور ها و کوئل ها و ECU و …. را به عهده دارد و بدین ترتیب موتور آماده روشن شدن خواهد شد.

درصورت خرابی این قطعه ویا عدم عملکرد آن چراغ چک در بعضی از خودرو ها در حالت سوییچ باز روشن نمی شود و روی سوکت انژکتور ها وکوئل ها برق نداریم و در نتیجه پاشش انژکتور ها و جرقه سر شمع ها و همچنین عملکرد پمپ بنزین صورت نمی گیرد و موتور روشن نخواهد شد.

پمپ بنزین:

وظیفه ارسال بنزین با فشار مناسب از باک بنزنی به موتور را به عهده دارد این عملیات به دستور ECU و توسط رله دوبل انجام می پذیرد با باز کردن سوئیچ پمپ بنزین شروع به فعالیت نموده ولی اگر پس از حدود 3تا5 ثانیه برق پمپ بنزین به دستور ECU قطع می شود تا در صورت باز ماندن سوییچ پمپ بنزنی بی دلیل کار نکند و به محض استارت زدن دوباره برق پمپ بنزین ارسال خواهد شد.

درصورت خرابی پمپ بنزنی موتور خاموش کرده و یا فشار بنزین کم شده و موتور بد کار می کند ویا گاز نمی خورد.

انژکتورهای بنزین و گاز:

نوعی شیر برقی با عملکرد بسیار سریع و تحت فشار بالا می باشد که به دستور ECU وظیفه پاشش سوخت را به داخل منیفولد هوا به عهده دارد. در ساختار انژکتورها از یک بوبین و هسته آهنی بوبین و یک فنر استفاده شده است که دو سرسیم پیچ آن به وسیله یک سوکت دو پایه از یک طرف برق مثبت رله دوبل و از طرف دیگر پالس منفی ECU را دریافت می کنند و بدین ترتیب هسته آهنی بوبین آن تحت تاثیر میدان مغناطیسی بوبین عقب کشیده شدهخ و بنزین که تحت فشار پمپ تا پشت انژکتور ها ارسال شده است به داخل منیفولد هوا پاشش می کند و با قطع پالس منفی ECU نیروی فنر

هسته بوبین را سر جای خود بر می گرداند و پاشش قطع خواهد شد.این عملیات مرتبا و با سرعت بسیار بالا برای سیلندر در قبل از مرحله تنفس (مکش) تکرار خواهد شد. در اولین تولیدات خودروهای انژکتوری هر 4انژکتور به صورت هم زمان پاشش می کردند(MAGNETI MARElli) وبعد از آن پاشش انژکتورها به صورت نیمه ترتیبی یا 2به 2 انجام می گرفت(s2000) ودر حال حاضر در اکثر خودرو ها پاشش انژکتور ها به صورت ترتیبی و تک به تک انجام می پذیرد ودر نتیجه مصرف سوخت و آلودگی هوا در این خودرو ها نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است.

خرابی انژکتور ها معمولا به دو صورت قطع پاشش یا افزایش پاشش مشاهده می شود. در صورت قطع پاشش انژکتور ها موتور تک کار می کند و یا روشن نمی شود علت آن می تواند نرسیدن برق یا پالس منفی به سیم پیچ انژکتور ویا قطعی در سیم پیچ انژکتور ویا گیر مکانیکی هسته آهنی بوبین انژکتور ویا کثیفی انژکتور ویا خرابیecu ویا خرابی سنسور دور موتور باشد. درصورت افزایش پاشش انژکتور ها موتور بد کار میکند ودود سایه از اگزوز مشاهد خواهد شد و سر شمع ها دوده ایجاد خواهد شد ویا ممکن است موتور به علت پاشش بیش از حد دچار خفگی شده و روشن نشود.علت آن می تواند افزایش زمان ارسال پالس منفی از طرف ecu باشد(این حالت بیشتر در اثر خرابی سنسور فشار و دمای هوا ویا خرابی سنسور اکسیژن ها ویا خرابی سنسور دمای آب بوجود می آید.) ویا علت دیگر افزایش پاشش انژکتور ها را می توان دائمی شدن پالس منفی ecu دانست(این وضعیت می تواند به علت خرابی ECU یا اتصالی سیم کشی انژکتور ها به بدنه اتفاق بیافتد و در نهایت موجب گرم شدن بیش از حد سیم پیچ انژکتور و سوختن آن خواهد شد.)

آیا با سنسور های موجود در یک خودرو و وظایف آنها آشنا هستید؟؟؟(قسمت پنجم)

سنسور فشار روغن موتور:

این سنسور بر روی بلوکه سیلندر و نزدیک به فیلتر روغن در مسیر کانال اصلی روغن قرارگرفته است در ساختار داخلی آن از یک فنر با ضریب سختی متناسب با فشار ایل پمپ ویک ساچمه استفاده شده است که در صورت افت فشار روغن نیروی فنر ساچمه را به بدنه موتور وصل کرده و از این طریق مدار الکتریکی مربوط به چراغ روغن در پشت آمپر با اتصال بدنه شدن در این ناحیه کامل خواهد شد و چراغ روغن در پشت آمپر را روشن خواهد کرد و برعکس فشار روغن مناسب بر نیروی فنر غلبه کرده و ساچمه را از بدنه جدا خواهد کرد و چراغ روغن خاموش خواهد شد.

خرابی این سنسور باعث روشن ماندن چراغ روغن در زمان مناسب بودن فشار روغن و یا روشن نشدن چراغ روغن در صورت افت فشار روغن خواهد شد.

سنسور سطح روغن موتور:

این سنسور یک مقاومت متغییر است که در محفظه کارتل نصب شده وبا توجه به سطح روغن موجود در کارتل ولتاژی متغییر و متناسب با سطح روغن را به ECU اعلام کرده و درنتیجه مقدار روغن موتور محاسبه شده ودر جلو آمپر نمایش داده خواهد شد. البته لازم به ذکر است که این سنسور در صورتی که خودرو در سطحی صاف قرار بگیرد بهترین دقت اندازگیری را خواهد داشت.

سنسور سطح بنزین:

این سنسور در واقع یک پتانسیومتراست که به شناور درجه باک بنزین متصل است و متناسب با سطح بنزین موجود در باک ولتاژی متغییر را در مدار الکتریکی نشانگر بنزین ایجاد کرده و از این طریق مقدار بنزین موجود در باک به اطلاع راننده خواهد رسید .در بعضی از تولیدات مقدار بنزین به ECU نیز ارسال می شود و استراتژی مصرف سوخت را تحت تاثیر قرار می دهد.

خرابی این سنسورباعث می شود که مقدار واقعی بنزین موجود با مقدار نشان داده شده در جلو آمپر مغایرت داشته باشد.

سنسور فشار گاز مخزن:

این سنسور در خودرو های دوگانه سوز بر روی رگلاتور گاز نصب شده است و فشار گاز مدار فشار قوی (از مخزن گاز تا رگلاتور گاز) که در واقع همان فشار گاز مخزن می باشد را اندازه گیری کرده و به ECU اعلام می کند و ECU با توجه به این فشار مقدار گاز موجود در مخزن را محاسبه کرده و درپشت آمپر نمایش می دهد و همچنین در بعضی از تولیدات مانند موتور ملی برنامه ریزی مصرف سوخت گاز و بنزین را با توجه به مقدار گاز و بنزین تغییر خواهد داد.

خرابی این سنسور باعث خطای نشانگر گاز و همچنین نرفتن موتور بر روی سوخت گاز خواهد شد.

سنسور فشار و دمای ریل سوخت گاز:

این سنسور در خودرو های دو گانه سوز بر روی ریل سوخت گاز قرارگرفته است و فشار و دمای گاز مدار فشار ضعیف (از رگلاتور گاز تا ریل سوخت گاز) را اندازه گیری کرده وبه ECU  اعلام می کند فشار ئ دمای ریل سوخت گاز در تعیین زمان پاشش انژکتور های گاز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

خرابی این سنسور می تواند باعث بد کار کردن موتور بر روی گاز و یا نرفتن موتور بر روی گاز گردد.

آیا با سنسور های موجود در یک خودرو و وظایف آنها آشنا هستید؟؟؟(قسمت چهارم)

میکروسوئیچ پدال ترمز:

این میکروسوئیچ از یک پلاتین با دو کنتاکت تشکیل شده است که یک پایه آن به برق وصل است و زمانی که پدال ترمز گرفته می شود دوپایه آن به هم متصل شده در ساده ترین حالت آن را برای چراغ خطرهای عقب ارسال میکند و باعث روشن شدن آنها می شود. اما در بعضی از خودرو ها این میکروسئیچ با ECU موتور و کنترل یونیت ABS وECU گیربکس اتومات و کنترل یونیت داخل اتاق (در خودرو های 206 و سوزوکی) نیز ارتباط می باشد.

در نتیجه این ارتباط ECU موتور از وضعیتپدال ترمز مطلع شده و با محدود کردن پاشش سوخت هنگام ترمز گرفتن باعث می شود که ترمز موتوری نیز به کاهش سرعت خودرو کمک کند.

همچنین در بعضی ازخودرو ها مانند موتور ملی (با دریچه گاز برقی)) یا 206 اتومات اگر این میکروسوئیچ تنظیم نباشد می تواند باعث گاز نخوردن موتور شود.

کنترل یونیت ترمزABS در ارتباط با این میکروسوئیچ از فشرده شدن پدال ترمز مطلع شده و آمادگی شروع به کار را خواهد داشت.

ECU گیربکس لتومات تحت تاثیر این ارتباط تعویض دنده ها به صورت معکوس را اجرا خواهد کرد تا به کاهش سرعت خودرو کمک کند.

ارتباط کنترل یونیت داخل اتاق با این میکروسوئیچ باعث عملکرد رله شیفت لاک و بوبین شیفت لاک شده و میتوان پس از گرفتن پدال ترمز دسته دنده را از حالت پارک خارج نمود.

همچنین عملکرد این میکروسئیچ در خارج کردن خودرو های دارای سیستم کروز کنترل از حالت کروز اهمیت دارد.

نکته: درهنگام ترمز گیری چراغ ترمز روشن شده و برارسالی از این میکروسوئیچ به ECU قطع می شود.

میکروسوئیچ پدال کلاچ:

این میکروسوئیچ زیر پدال کلاچ قرار گرفته و وضعیت پدال را به ECU اعلام می کند و عملکرد آن باعث می شود اگر سیستم کلاچ دائما درگیر باشد ، ECU جهت جلوگری از آسیب دیسک و صفحه کنترل درچه گاز برقی را برعهده گرفته و از گاز خوردن موتورجلوگیری کند ویا در خودروی موتور ملی تنظیم نبودن این میکروسوئیچ می تواند باعث شود که موتور ما بین تعویض دنده ها گاز اضافه بخورد.همچنین رگلاژ سیم کلاچ در خودرو های دارای سنسور اهمیت دارد چون در این صورت شل بودن رگلاژ سیم کلاچ پدال کلاچ از حالت عادی خود پایین تر رفته و ممکن است همین ایرادات مشاهد شود. درضمن عملکرد این میکروسوئیچ در خارج کردن خودرو های دارای سیستم کروز کنترل از حالت کروز اهمیت دارد.

سنسور موقعیت دریچه گاز:

این سنسور زاویه دریچه گاز را به ECU اعلام می کند وECU از این طریق میزان گشودگی دریچه گاز مطلع شده وECU همزمان با افزایش حجم هوای ورودی به موتور پاشش سوخت را نیز افزایش داده و درنتیجه دور موتور افزایش می یابد ویا برعکس این عملیات نیز از طریق همین سنسور امکان پذیر است یعنی در هنگام ترمز گیری وقتی که راننده پدال گاز را رها میکندECU از بسته شدن دریچهگاز مطلع شده و با محدود کردن پاشش سوخت و اعمال ترمز موتوری به کاهش سرعت خودور کمک می کند.

خرابی این سنسور باعث تاخیر در گاز خوردن ویا گاز اضافه خوردن در هنگام حرکت و یا در دریچه گاز های برقی باعث خاموش کردن موتور در دور آرام می شود.

سنسور های ABS چرخ ها:

سنسور های ABS سرعت لحظه ای چرخ ها را به ECU ABS اعلام می کنندوکنترل یونیت ABS نیز با توجه به این اطلاعات دستورات لازم را به موتور ABS وشیر برقی های ABS می دهد تا از توقف کامل چرخ ها هنگام ترمز گیری های شدید جلوگیری کند. همچنین در اکثر خودرو هایی که سیستمABS دارند وظیفه سنسور کیلومتر نیزبه عهده این سیستم گذاشته شده است .درصورت خرابی هر یک از سنسور های ABS  چراغ ABS روشن شده و درنتیجه سیستم ABS عمل نخواهد کرد و ازآنجائی که کیلومتر محاسبه شده ودر سیستم ABS میانگین سرعت چرخ ها می باشدخرابی یکی از سنسور ها باعث می شود که سرعت چرخ مربوطه صفر اعلام شده و درنتیجه مقدار میانگین سرعت چرخ ها که در جلو آمپر به عنوان سرعت خودرو نمایش داده میشود دچار اختلال شود.

سنسور فشار گاز کولر:

این سنسور در مسیر فشار قوی گاز کولر قار گرفته است و اگر فشار گاز کولر خیلی کم باشد باعث عدم عملکرد کمپرسور کولر واگر فشار گاز کولر خیلی زیاد باشد نیز باعث از کار افتادن کمپرسور کولر می شود و درفاصله بین فشار خیلی کم تا فشار خیلی زیاد گاز کولر که کمپرسور کولر عمل می کندECU نیز با توجه به این اطلاعات سیستم فن را در دور کند یا تند راه اندازی کرده و همچنین با نتظیم نسبت سوخت به هوا، توانی کهکمپرسور کولر از موتور می گیرد را جبران خواهد کرد تا موتور در دور آرام لرزش نداشته و یا خاموش نشود.

خرابی این سنسور باعث عدم عملکرد کمپرسور کولر یا یکسره کار کردن کمپرسور و خارج شدن گاز کولر در اثر فشار بیش از حد گاز کولر ویا عدم عملکرد سیستم فن در هنگام استفاده از کولر ویا یکسره شدن سیستم فن در دور کند یا تند خواهد شد.

loading
با ما تماس بگیرید