بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از دانشکده طب ایرانیبازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از

بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از

بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از ...

بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از ...
بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از

دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
a3l.ir › طب سنتی

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
فراخوان حمایت از طرحهای پیشران فناوری در حوزه های پزشکی دانشگاه ... دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان. نشست اول كارگروه همكاري علمي ...

برگزاری کارگاه الگوهای تأمین و تخصیص منابع پژوهشهای تقاضامحور ...

برگزاری کارگاه الگوهای تأمین و تخصیص منابع پژوهشهای تقاضامحور ...
بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از ...

برگزاری کارگاه مطالعات مروری (مرور سیستماتیک و متاآنالیز ...

برگزاری کارگاه مطالعات مروری (مرور سیستماتیک و متاآنالیز ...
a3l.ir › طب سنتی

نشست اول كارگروه همكاري علمي با چين

نشست اول كارگروه همكاري علمي با چين
فراخوان حمایت از طرحهای پیشران فناوری در حوزه های پزشکی دانشگاه ... رصد و ترویج فناوریهای نوپدید و آینده ساز · رفع نیازهای فناورانه تولید ملی · توسعه همکاریهای ...

خبرها | Page 3 - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

خبرها | Page 3 - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
دانشکده طب ایرانی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برگزاری نشست مشترک شورای مدیران مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ...

برگزاری نشست مشترک شورای مدیران مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ...
بازدید اعضای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از دانشکده طب ایرانی. ۱۴۰۲/۷/۱۵ | اخبار · برگزاری آزمون جامع دانشجوی PhD دانشکده طب ایرانی کرمان. ۱۴۰۲/۷/ ...
منبع خبر : pm.kmu.ac.ir