قفل طراحی سامانه کلید کوانتمی، بدست منخصصان ایرانی باز شد

قفل طراحی سامانه کلید کوانتمی، بدست منخصصان ایرانی باز شد


قفل طراحی سامانه کلید کوانتمی، بدست منخصصان ایرانی باز شد

قفل طراحی سامانه کلید کوانتمی، بدست منخصصان ایرانی باز شد

طراحی سامانه کلید کوآنتومی - خبرگزاری صدا و سیما

طراحی سامانه کلید کوآنتومی - خبرگزاری صدا و سیما
قفل طراحی سامانه کلید کوانتومی، بدست متخصصان ایرانی باز شد

ساخت یک سامانه
منبع خبر : iribnews.ir