وضعیت زرد در استان تهران

وضعیت زرد در استان تهران
استاندار تهران با اشاره به ضعیت زرد در استان تهران از استمرار ممنوعیت تردد به استان های شمالی خبر داد.
منبع خبر : behdasht.gov.ir