قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری می‌کنم

 
محمدباقر قالیباف گفت: اگر نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسۀ سران قوا پیگیری می‌کنم.

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا ... - روزنامه شرق

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا ... - روزنامه شرق
قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم

قالیباف: در صورت نیاز، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم

قالیباف: در صورت نیاز، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم
www.isna.ir › سیاسی › مجلس

نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم - ایلنا

نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم - ایلنا
محمدباقر قالیباف گفت: اگر نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسۀ سران قوا پیگیری میکنم. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه بررسی ...

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم ...

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم ...
قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا ... - روزنامه شرق

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا ... - سرطان نیوز

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا ... - سرطان نیوز
www.sharghdaily.com › بخش-سیاست-6 › 879024-قال...

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری می کنم

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری می کنم
قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم. محمدباقر قالیباف گفت: تجهیزات مصرفی باید فهرست شده و به گمرک داده شود.

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری می کنم

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری می کنم
قالیباف: در صورت نیاز، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم

قالیباف: نیاز باشد، موضوع دارو را در جلسه سران قوا پیگیری میکنم
fa.shafaqna.com › news › قالیبافدر-صورت-نیاز،-مو...
منبع خبر : alef.ir