برنامه‌های پرمخاطب سرمایه‌‌های شبکه هستند

برنامه‌های پرمخاطب سرمایه‌‌های شبکه هستند
مدیران شبکه نسیم سیما، امروزیکشنبه، دوازدهم تیر ماه مهمان واحد امور ارتباط با مخاطبان (162) شدند.
منبع خبر : iribnews.ir