جرایم رایانه‌ای و روند پی گیری قانونی آن

جرایم رایانه‌ای و روند پی گیری قانونی آن
با پیشرفت تکنولوژی و گسترش فعالیتهای اینترنتی تمامی جوامع با رشد بسیار زیاد جرایم رایانه ای و اینترنتی مواجه هستند.
منبع خبر : iribnews.ir